FAMPAS Badalona som la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Centres Públics de Badalona, formada per famílies d’escoles bressol municipals, escoles de primària i instituts públics, i treballem de manera coordinada amb tota la comunitat educativa de Badalona.

La Federació té la finalitat d’ésser l’òrgan de relació i de coordinació entre les Associacions que la integren amb l’objectiu de potenciar les seves possibilitats d’actuació i facilitar l’òptima consecució dels propòsits fixats amb una defensa ferma del model d’educació pública, de qualitat, gratuïta, integradora i amb igualtat d’oportunitats, i vetllem perquè les administracions donin prioritat al sistema públic.

Allò que ens mou és la construcció col·lectiva d’un model educatiu participatiu, a partir de la magnífica tasca que realitzen les AMPA, que ens permeti acompanyar activament els nostres infants al llarg d’aquest magnífic viatge ple de descobertes.

La Federació no té ànim de lucre.

Constituïda a la ciutat de Badalona es regeix per els seus Estatuts per la Llei orgànica 811985, de 3 de juliol, del dret de l’educació. el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 711997,del 8 de juny, d’associacions (OOGC2423, de juliol) i la Llei orgànica 112002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm.73, del 26 de març).