L’escolarització a L’Institut Baetulo

Mercè Piqueras | Directora Institut Baetulo


La matrícula actual de l’Institut Baetulo està formada per un 80% d’alumnat nouvingut, un 18 % d’alumnat d’ètnia gitana i 2 % d’alumnat amb deficiències cognitives.

Majoritàriament, es tracta de nois i noies que no demanen el nostre centre en primera opció, sobretot pel fet que només oferim estudis d’ESO. Una vegada s’acaba la primària, les famílies busquen centres de secundària que ofereixin a l’alumnat la possibilitat de continuar l’ensenyament obligatori i el post obligatori en el mateix institut.

Per això, el claustre del nostre centre ha demanat, reiteradament i sense èxit, tenir continuïtat en els estudis post obligatoris. Creiem que d’aquesta manera podríem ser un institut més demanat en primera opció i, per tant, aquest alumnat tan divers que atenem es repartiria entre els centres públics de la zona.

Cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern municipal hem vist amb esperances poder ser un institut complet, amb ESO i estudis post obligatoris, amb un edifici amb totes les dependències que pertoquen: biblioteca, gimnàs, laboratoris, aula de plàstica, tallers de tecnologia, …

En aquests moments, pel que fa a l’Institut Baetulo, hi ha una clara injustícia que hauríem de corregir si creiem que l’equitat és un valor que cal defensar, si creiem que el dret a un ensenyament de qualitat no ha d’estar limitat a un estrat socioeconòmic. Si, veritablement, defensem que tots tenim els mateixos drets, hem d’ajudar als que més dificultats els ha posat la vida al davant. No demanem res més que ser un institut com els de la resta de la ciutat en instal·lacions, en oferta educativa, en assignació de places.

Les persones que llegiu aquest article podeu ignorar-lo o increpar la vostra consciència. Aquesta és la vostra llibertat. El nostre alumnat no pot escollir.

Es feina de tots canviar aquesta situació i lluitar per la igualtat