El dimarts 22 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Aqpdfuí pots descarregar-te la moció presentada

 

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària el proper dimarts 22 de desembre, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Aprovar les actes números 14 i 15 corresponents a la sessió extraordinària de 23 de novembre de 2015 i la sessió ordinària 24 de novembre de 2015.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.

2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

3. Donar compte de la substitució d’un membre al Consell rector de l’organisme autònom «Museu Municipal de Badalona».

4. Donar compte de la contractació en matèria de personal.

5. Donar compte del nomenament/cessament de personal eventual de confiança o assessorament especial.

6. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes autònoms, referits al tercer trimestre de 2015.

7. Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes 18/2015, relatiu al control intern en municipis de més de 100.000 habitants, referit a l’exercici 2012.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

8. Aprovar la pròrroga del Conveni per la gestió de la Llar Residència Sant Roc.

9. Aprovar el Conveni per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda.

10. Aprovar provisionalment les modificacions de les bases del ‘Premi de disseny del Dimoni de Badalona’, amb denominació tradicional de ‘Crema’l tu!’.

11. Aprovar els reconeixements de crèdit següents: 258/K106-2015 (Pinturas Corbacho,SL) i 205/A01-2015 (Clece, SA).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

12. Aprovar reconeixements de crèdit per treballs i serveis desenvolupats durant l’any 2013, 2014 i 2015.

13. Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.

14. Aprovar provisionalment de la modificació del Pla general metropolità per la reordenació de la zona en transformació a equipaments a Pau Vila, Jacinto Benavente i Pompeu Fabra, la transformació del parc urbà a la masia de Can Canyadó i del vial a la carretera de Mataró.

15. Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26.

16. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni a l’àmbit establert a la fitxa D9, Masia del carrer Sant Sebastià.

Proposicions urgents

1. Aprovar els reconeixements de crèdit, a favor de Fornaguera, SA i Electricitat Mataró i Serveis, SL.

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa de l’escola pública a Badalona per la matriculació del curs 2016-2017.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa de la sobirania de les hisendes locals.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C’s, a favor de la presentació en línia d’instàncies genèriques en el Registre General de l’Ajuntament.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la crida per la igualtat al món municipal.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió, de suport a la millora de les connexions interurbanes en bus entre Badalona i el Maresme.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 17 de desembre de 2015

 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB074035#wlp_detall_noticia