Qui Som

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i d’Associacions de Famílies de Centres Públics de Badalona, FAMPAS Badalona, està constituïda a la ciutat de Badalona es regeix per els seus Estatuts per la Llei orgànica 811985, de 3 de juliol, del dret de l’educació. el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 711997,del 8 de juny, d’associacions (OOGC2423, de juliol) i la Llei orgànica 112002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm.73, del 26 de març).

La Federació no té ànim de lucre.

La Federació té la finalitat d’ésser l’òrgan de relació i de coordinació entre les Associacions que la integren amb l’objectiu de potenciar les seves possibilitats d’actuació i facilitar l’òptima consecució dels propòsits fixats.